Profesjonalne usługi SEO, które generują wynik

Pozycjonowanie stron internetowych.

Agencja interaktywna Dwa T koncentruje się na efektywnym rozwoju firm dzięki marketingowi internetowemu. Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć liczbę konwersji, ruch w witrynie, czy jedno i drugie, pomożemy ci zaprojektować kampanię SEO (search engine optimization), która spełni założone cele. Masz sklep internetowy? Pozycjonowanie sklepów internetowych to usługa dla firm z branży e-commerce. Jeśli Twoja witryna nie była zmieniana przez kilka lat, projektowanie stron internetowych będzie kolejną naszą usługą skierowaną do Ciebie.

pozycjonowanie stron www Dwa T agencja sem

PLAN PODSTAWOWY

1640 PLNmiesięcznie
 • 3 strony tekstów SEO lub 1 strona tekstu sprzedażowego bądź technicznego
 • Raporty rankingu słów kluczowych z cotygodniowymi aktualizacjami
 • inwestycja początkowa: 6480 PLN przez pierwsze 2 miesiące

PLAN AGRESYWNY

2970 PLNmiesięcznie
 • 8 stron tekstów SEO lub 4 strony tekstów sprzedażowych bądź technicznych
 • Bieżące, kwartalne raporty możliwości konkurencji
 • Analiza projektu strony internetowej
 • inwestycja początkowa: 9120 PLN przez pierwsze 2 miesiące

PLAN LIDER RYNKU

3930 PLNmiesięcznie
 • 4 niestandardowe pulpity nawigacyjne
 • 16 stron tekstów SEO lub 8 stron tekstów sprzedażowych bądź technicznych
 • Śledzenie połączeń dla kanału
 • inwestycja początkowa: 11000 PLN przez pierwsze 2 miesiące

Działania SEO które zwiększają ruch i przychody

Pozycjonowanie stron internetowych lub optymalizacja pod kątem wyszukiwarek to jeden z najskuteczniejszych sposobów generowania ruchu w twojej witrynie i zwiększenia przychodów firmy online. Dzięki SEO możesz uzyskać wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania dla słów kluczowych, których twoi docelowi użytkownicy szukają w sieci.

efektywne pozycjonowanie stron internetowych

Nasze usługi SEO

POZYCJONOWANIE STRON CENNIK

Kliknij w nagłówek prawej kolumny by zobaczyć kolejne zakresy usług.

FUNKCJEPLAN PODSTAWOWYPLAN AGRESYWNYPLAN LIDER RYNKU
Miesięczna opłata optymalizacyjna
(po początkowej inwestycji w kampanię SEO)
1640 PLN2970 PLN3930 PLN
Liczba zoptymalizowanych fraz.
(Dla fraz poniżej 1 miliona wyników)
Do 100Do 150Do 200
Zoptymalizowane podstrony203040
Analiza i raportowanie 
strony internetowej i serwera
+++
Badania i selekcja
słów kluczowych
+++
 Analiza
słów kluczowych
+++
Meta tagi
(tytuł i opis)
+++
Optymalizacja indeksowania
robots.txt i GoogleBota
+++
Tworzenie i rejestracja pliku
sitemap.xml
+++
Optymalizacja
Google Moja Firma
+++
Optymalizacja
witryn mobilnych
(jeśli dotyczy)
+++
Audyt
architektury nawigacji
+++
Konfiguracja
Google Analytics
ze śledzeniem konwersji
+++
Analiza ruchu
w Google Analytics
+++
Niestandardowe
pulpity / widoki danych
w Google Data Studio
4 pulpity8 pulpitów
Optymalizacja
wyszukiwania lokalnego
+++
Konfiguracja
mapy witryny
+++
Optymalizacja
grafiki
+++
Audyt
przekierowań
w witrynie
+++
Niestandardowa konfiguracja i optymalizacja
strony błędu 404
+++
Tagi HTML
+++
Analiza
kanonizacji i unifikacja domen
+++
Wstępnie
zoptymalizowane artykuły lub posty na blogu
do odpowiedniego pozycjonowania wytryny (kwartalnie)
Do 3 stron tekstów lub 1 strona sprzedażowa / technicznaDo 8 stron tekstów lub 4 strony sprzedażowe / techniczneDo 16 stron tekstów lub 8 strony sprzedażowe / techniczne
Kwartalne aktualizacje
strony internetowej
++
Wstępna analiza
linków i disavow
+++
Bieżące kwartalne
raportowanie słów kluczowych
+++
Dodanie
danych strukturalnych
Google
+++
Analiza
kanonizacji
+++
Bieżące kwartalne
raporty możliwości konkurencji
++
Restrukturyzacja i optymalizacja
linków wewnętrznych
+++
Zoptymalizowane
znaczniki nagłówków
 (np. H1)
+++
Analiza treści pod kątem
duplikatów
+++
Comiesięczny raport rankingu słów kluczowych+++
Monitorowanie rankingów konkurencji w wyszukiwarkach raz na miesiąc miesiąc+++
Początkowa inwestycja
w kampanię: (realizacja: 2 miesiące)
6480 PLN miesięcznie9120 PLN miesięcznie11000 PLN miesięcznie

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: 501 700 708

Nasz proces pozycjonowania stron internetowych

Jak SEO może poprawić twoją pozycję w Internecie?

SEO jest jedną z naj­lep­szych stra­te­gii mar­ke­tingu online, pozwa­la­jącą osią­gnąć Twój cel bizne­sowy: przy­cią­gnąć poten­cjal­nych klien­tów, zwięk­szyć ruch na stro­nie oraz osią­gnąć wię­cej kon­wer­sji i przy­cho­dów. Jed­nak dzia­ła­nia SEO jako pozy­cjo­no­wa­nie strony inter­ne­to­wej jest czymś wię­cej niż tylko jedną ze stra­te­gii. W rze­czy­wi­sto­ści jest to ter­min ogólny dla wielu mniej­szych dzia­łań, które się uzu­peł­niają i two­rzą łącz­nie sku­teczną machinę kon­wer­sji.

Omówmy kilka stra­te­gii, któ­rych uży­jemy na Two­jej stro­nie w kam­pa­nii SEO (search engine opti­mi­za­tion). Bez bada­nia słów klu­czo­wych nie będziemy w sta­nie pra­wi­dłowo kie­ro­wać odbior­ców, któ­rzy mają naj­więk­sze szanse na osią­gnię­cie kon­wer­sji w witry­nie. Bada­nie słów klu­czo­wych jest pro­ce­sem okre­śla­ją­cym wolu­men wyszu­ki­wa­nia, kon­ku­ren­cję, a także koszt klik­nię­cia słów klu­czo­wych naj­istot­niej­szych dla Two­jej firmy i branży. Pod­czas prze­pro­wa­dza­nia badań możesz uzy­skać cenny wgląd w to, jakich słów powi­nie­neś uży­wać w tagach tytu­ło­wych, tre­ści i nie tylko. Korzysta­nie z tych klu­czo­wych haseł w waż­nych loka­li­za­cjach Two­jej witryny pomoże Ci uzy­skać wysoką pozy­cję w ran­kingu naj­waż­niej­szych fraz na stro­nach wyni­ków wyszu­ki­wa­nia. Jest to jeden z naj­lep­szych spo­so­bów na zwięk­sze­nie ruchu w witry­nie i doce­lową kon­wer­sję więk­szej liczby klien­tów.

Jeśli Twoja firma ma zasięg lokalny, pozy­cjo­no­wa­nie lokalne będzie bar­dziej odpo­wied­nie dla Two­jego biznesu.

Tworzenie i wdrażanie treści

Treść jest tym, co pla­suje się w wyszu­ki­war­kach. Bez niej sku­teczne pozy­cjo­no­wa­nie stron www jest pra­wie nie­moż­liwe. Two­rze­nie tre­ści opiera się na bada­niu słów klu­czo­wych i zawiera ter­miny, które uwa­żasz za naj­waż­niej­sze dla firmy i branży. Ist­nieje wiele form tre­ści, a wszyst­kie są korzystne dla Two­jej witryny. Oto nie­które z naj­bar­dziej popu­lar­nych rodza­jów, z jakich mogą korzy­stać odwie­dza­jący ją.

Blogi: Wyszu­ki­warka Google uwiel­bia świeże tre­ści, więc oczy­wi­ście blogi są świetną opcją, ponie­waż czę­sto je doda­jesz i aktu­ali­zu­jesz. Blogi zawie­rają zwy­kle krót­kie tre­ści, około 1000 lub mniej słów, które dają oso­bi­ste spoj­rze­nie na tematy zwią­zane z Twoim bizne­sem. Ludzie uwiel­biają śle­dzić blogi, ponie­waż zawie­rają one pomocne wska­zówki i zin­dy­wi­du­ali­zo­wane wobec klien­tów doce­lo­wych infor­ma­cje.

Strony usług: Strony ser­wi­sowe to strony Two­jej witryny, które szcze­gó­łowo opi­sują ofe­ro­wane usługi. Są one korzystne, ponie­waż poten­cjalni klienci lubią czy­tać o tym, co robią, zanim się zaan­ga­żują. Twoje strony ser­wi­sowe są dosko­na­łym miej­scem do infor­mo­wa­nia użyt­kow­ni­ków o tym, co jest zawarte w każ­dej z ofe­ro­wa­nych usług, cen za nie, itp.

Strony pro­duk­tów: Podob­nie jak strony ser­wi­sowe, strony pro­duk­tów zawie­rają opisy i zdję­cia pro­duk­tów, które ofe­ru­jesz. Strony te infor­mują użyt­kow­ni­ków o kon­kret­nych przedmio­tach, które sprze­da­jesz i zawie­rają takie infor­ma­cje, jak wymiary, dostęp­ność kolo­rów, dostęp­ność roz­miaru, skład­niki lub mate­riały itp. Te strony są ważne, ponie­waż mogą naprawdę spo­wo­do­wać zakup lub rezy­gna­cję z niego w zależ­no­ści od zawar­tych infor­ma­cji.

Dłuż­sze tre­ści: dłuż­sza treść ma dłu­gość ponad 2000 słów i dostar­cza wielu przy­dat­nych, cen­nych infor­ma­cji czy­tel­ni­kom na tematy zwią­zane z Twoją dzia­łal­no­ścią. Na przy­kład, jeśli pro­wa­dzisz dzia­łal­ność pro­duk­cyjną, możesz napi­sać arty­kuł o kon­kret­nym rodzaju mate­riału, z któ­rego korzy­stasz. Celem dłu­gich tre­ści jest szcze­gó­łowe spoj­rze­nie na kon­kretny temat, by w pełni go zro­zu­mieć.

Nie wiesz skąd czer­pać pomy­sły na nowe tek­sty? Con­tent mar­ke­ting to kolejna ze spe­cja­li­za­cji naszej agen­cji. Zapo­znaj się z naszą ofertą w zakre­sie kre­owa­nia tre­ści, by uatrak­cyj­nić zawar­tość mery­to­ryczną swo­jej witryny.

Optymalizacja stron

Page Speed: Jeśli strona nie ładuje się dość szybko, można założyć, że niektórzy użytkownicy będą jej unikać i znajdą inne, ładujące się szybciej. Prędkość strony jest ważnym czynnikiem SEO, ponieważ nie tylko pomaga użytkownikom uzyskać dobre wrażenia, ale również wysyła sygnały do Google (jeśli twoje strony ładują się szybko).

Włączanie multimediów: jeśli masz tylko duże ilości tekstu na swojej stronie, czytelnicy prawdopodobnie będą znudzeni i nie wgłębią się w treść. Aby uniknąć tego problemu i zatrzymać użytkowników na swoich stronach przez dłuższy czas, użyj elementów takich jak zdjęcia, grafika i filmy. Uwzględniając te interaktywne elementy pozwalasz użytkownikom w pełni zaangażować się w prezentowaną treść.

Responsywność na wszystkich urządzeniach: aby użytkownicy smartfonów i tabletów mogli korzystać z twojej witryny tak wygodnie, jak użytkownicy na komputerach, ważne jest, aby była ona responsywna. Oznacza to, że twoje zdjęcia wyglądają tak samo dobrze na urządzeniu mobilnym, a formularze są wystarczająco duże, aby je wypełnić – nawet na małym ekranie. Jest to ogromny plus dla odwiedzających witrynę i wysyła świetne sygnały do wyszukiwarki Google na jej temat.

Jakość treści: mówiąc o wysokiej jakości treści musisz ją zachowywać jeśli chcesz otrzymywać wartościowe linki do twojej strony. Powinieneś zadbać o to, aby witryna zapewniała wysoką liczbę słów łatwą do odczytania (Google Search uwielbia długą treść), szybkość ładowania i unikalne informacje. Wszystkie te elementy wysyłają dobre sygnały do wyszukiwarek i pomagają ci osiągnąć wyższą pozycję na stronach wyników wyszukiwania.

W jaki sposób pozycjonowanie stron www może pomóc w rozwoju twojej firmy?

Skąd można mieć pewność, że pomimo opisu pozytywnych efektów pozycjonowania witryny pomoże to w rozwoju twojej firmy? Zmiany w algorytmie Google powodują częstą zmianę pozycji stron w wynikach wyszukiwania. Nikt nie może zagwarantować konkretnych liczb, pewne jest jednak, że twoja strona odnotuje skok w rankingach zwiększając ruch i konwertując więcej klientów.

Oto kilka argumentów:

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o współpracy z agencją interaktywną Dwa T

Dwa T to skuteczni specjaliści SEO. Jesteśmy dumni z dostarczania realnych wyników dla naszych klientów. Pracowaliśmy z wieloma klientami w różnych branżach i udało nam się zwiększyć wyniki dla wielu firm. Dzięki nam nasi klienci znacznie powiększyli swoje przychody.

Chcesz być następny?