Czy­telny komu­ni­kat, z któ­rym firmy chcą się prze­bić do poten­cjal­nych klien­tów czę­sto ginie w natłoku infor­ma­cji. Infor­ma­cji, które wewnątrz firmy są oczy­wi­ste, wszak to tu powstały, lecz dla osób z zewnątrz już tak może nie być.

Odno­to­wa­łeś wyraźny spa­dek docho­dów? Może warto zasta­no­wić się jak popra­wić kon­dy­cję firmy, by nie zostać z tyłu? Moder­ni­za­cja strony inter­ne­to­wej może być spo­so­bem na wyj­ście z trud­nej sytu­acji, a korzy­ści, jakie odnie­siesz z inwe­sty­cji w pro­fe­sjo­nalne zapro­jek­to­wa­nie strony, mogą pomóc zni­we­lo­wać straty.

  • Zwiększ swój współ­czyn­nik kon­wer­sji

  • Opty­ma­li­zuj doświad­cze­nie użyt­kow­nika

  • Mak­sy­ma­li­zuj swoją prze­wagę nad kon­ku­ren­cją

  • Popraw swoją pozy­cję w ran­kingu
  • Roz­szerz stra­te­gię mar­ke­tin­gową

Współ­czyn­nik kon­wer­sji

Jak Twoja strona zara­bia dla Two­jej firmy? Jeśli masz sklep, to odpo­wiedź jest pro­sta: przez sprze­daż. Jeśli pro­wa­dzisz dzia­łal­ność usłu­gową, kon­wer­sją będzie wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­wego przez poten­cjal­nego klienta, wysła­nie maila bądź wyko­na­nie połą­cze­nia tele­fo­nicz­nego za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej.

Możemy two­rzyć jesz­cze mniej ważne, ale mimo wszystko istotne kon­wer­sje. Kon­wer­sją będzie reje­stra­cja nowego użyt­kow­nika do new­slet­tera czy sub­skryp­cja kanału YouTube.

Jak Twoja strona zara­bia dla Two­jej firmy? Jeśli masz sklep, to odpo­wiedź jest pro­sta: przez sprze­daż. Jeśli pro­wa­dzisz dzia­łal­ność usłu­gową, kon­wer­sją będzie wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­wego przez poten­cjal­nego klienta, wysła­nie maila bądź wyko­na­nie połą­cze­nia tele­fo­nicz­nego za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej.

Możemy two­rzyć jesz­cze mniej ważne, ale mimo wszystko istotne kon­wer­sje. Kon­wer­sją będzie reje­stra­cja nowego użyt­kow­nika do new­slet­tera czy sub­skryp­cja kanału YouTube.

UX. Jak nie wystraszyć klienta

Przy­po­mnij sobie, gdy chcia­łeś coś szybko zna­leźć na jakiejś stro­nie inter­ne­to­wej, a mimo to minuty ucie­kały bez­pow­rot­nie. Nie pozwól, by to uczu­cie było udzia­łem Two­ich klien­tów. Nie daj się zwieść wra­że­niu, że strona zawiera już wszystko, co chcia­łeś tam umie­ścić.

Masz wiele wejść na stronę, a mimo to klienci Cię omi­jają? Coś musi być nie tak z Twoją stroną.

Konkurencja

Kon­ku­ren­cja to coś, co od wie­ków napę­dza biznes. Wygrywa ten, kto ma lep­sze pomy­sły, bar­dziej tra­fia w gusta klien­tów i jest o krok przed innymi. Sprawdź, kto Cię wyprze­dza. Pod­glą­daj pomy­sły innych, ulep­szaj je i opty­ma­li­zuj.